Vedtægter

Vedtægter for Spøttrup Aktive Forældre (SAF)

Sidst ændret på generalforsamlingen d. 20/2-2023.


Navn

Spøttrup Aktive Forældre (SAF). Hjemmehørende i Skive kommune. SAF er en uafhængig forening, oprettet af en gruppe forældre den 30. Januar 1997. Foreningen tegnes udadtil af formand og næstformand.


Formål

At give unge et samlingsted, hvor de under ordnede forhold kan mødes til diskotek. Den til enhver tid siddende bestyrelse har bestemmelse over alderskrav for deltagelse i festerne, dog således at den øvre grænse ikke kan overskride 18 år.


Medlemmer

Enhver, der støtter formålet, kan være medlem. Medlemskab er gratis.


Generalforsamling

Generalforsamlingen er SAFs ́ øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned og der indkaldes med 21 dages varsel. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. I tilfælde af stemmelighed har formanden dobbeltstemme. Til ændring af vedtægterne kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.


Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:


  1. Valg af referent og dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. Kasseren fremlægger et revideret regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
  4. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen består af 7 medlemmer som vælges på generalforsamlingen. Valgbar er personer på min. 21 år. Hvert andet år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og hvert andet år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
  5. Valg af bestyrelsessupleant. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.
  6. Valg af revisor. Hvert år vælges revisor og revisor-suppelant.
  7. Fremlæggelse af SAFs kommende aktiviteter.
  8. Behandling af indkomne forslag.
  9.  Eventuelt


Økonomi

Den til enhver tid siddende bestyrelse har bestemmelse over de midler, der er til rådighed. Evt. overskud kan fortrinsvis bruges til almen ungdomsarbejde i Spøttrup kommune. Endvidere kan bestyrelsen lade afholde et kulturelt arrangement for foreningens medlemmer.


Opløsning

Såfremt SAF ophører, uddeles eventuelle midler til almen ungdomsarbejde i Spøttrup kommune.

Del siden